Algemene verkoop en service voorwaarden

Volstora – 2023.

 

Art. I Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop en service voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, offertes, opdrachten, orderbevestigingen en overeenkomsten die door Volstora B.V. en alle toekomstige aan deze vennootschappen gelieerde vennootschappen (‘Volstora’), worden verstrekt of zijn aangegaan of overeengekomen, alsmede op alle leveringen van goederen (de ‘Product(en)’) en verlening van diensten door Volstora(hierna te noemen ‘Diensten’). Door plaatsing van de order maar uiterlijk bij levering van de Producten of uitvoering van de Diensten gaat de afnemer (de ‘Klant’) akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de totale duur van de zakelijke relatie, dit wil zeggen ook op volgende overeenkomsten, onderhandelingen of aanvragen van Klant.

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen worden er door Volstora uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden Producten geleverd of Diensten uitgevoerd. Alle andere voorwaarden – inclusief de voorwaarden van Klant – zijn niet bindend voor Volstora.

1.4 Ingeval een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt bevonden, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet laten.

1.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder(s) van Volstora dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft/hebben aanvaard, en uitsluitend ter zake van de enkele overeenkomst ten aanzien waarvan desbetreffende afwijkingen zijn overeengekomen.

1.6 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder de term “schriftelijk” mede verstaan alle communicatie tussen partijen via e-mail.

 1. Prijsopgaven, offertes, orders en overeenkomsten

2.1 Alle door Volstora gedane prijsopgaven en (budget)offertes zijn slechts bindend gedurende de termijn vermeld op deze prijsopgave of (budget)offerte.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na een schriftelijke bevestiging van een (getekende) offerte/order door Volstora of wanneer anderszins uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Ingeval van een strijdigheid of inconsistentie tussen de inhoud van een (getekende) offerte of order en de inhoud van de Volstora orderbevestiging, prevaleert de Volstora orderbevestiging.

2.3 Bij het ontbreken van een Volstora orderbevestiging is de levering van de Producten of het uitvoeren van de Diensten door Volstora en/of een eindfactuur de orderbevestiging.

2.4 De gegevens in illustraties, tekeningen en specificaties van afmetingen en gewicht, die de basis vormen voor de offerte of orderbevestiging, dienen slechts te worden beschouwd als geschatte waarden, zulks voor zover deze niet bij uitsluiting zijn aangemerkt als bindend. Op Klant rust de verplichting de voornoemde gegevens te controleren.

2.5 Volstora is en blijft eigenaar van alle documenten, geleverde modellen, monsters of voorbeelden die verband houden met offertes of een overeenkomst, en deze mogen zonder schriftelijk toestemming van Volstora niet aan derden worden geleverd of beschikbaar worden gesteld voor inspectie, of worden vermenigvuldigd of nagemaakt. Op verzoek van Volstora moeten dergelijke documenten, geleverde modellen, monsters of voorbeelden binnen veertien dagen in goede staat DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020 aan Volstora worden geretourneerd

 1. Ontwerp en aanpassingen

3.1 Indien in de offerte is opgenomen dat Volstora ontwerpwerkzaamheden voor Klant zal verrichten, zal Volstora het finale ontwerp van het Product toezenden aan Klant na de datum van de orderbevestiging. Klant zal het finale ontwerp goed- dan wel afkeuren binnen 5 (vijf) werkdagen nadat het finale ontwerp door Volstora aan Klant is verzonden. Indien Volstora niet binnen 5 (vijf) werkdagen een goed- dan  wel afkeuring heeft ontvangen van Klant, wordt het finale ontwerp geacht te zijn geaccepteerd door Klant.

3.2 Volstora en Klant kunnen overeenkomen dat niet-technische en niet-functionele wijzigingen aan een Product worden aangebracht, zoals het plaatsen van stickers, simkaarten, wijziging van kleuren, etc. (de ‘Aanpassing(en)’). Volstora zal de door Klant verzochte Aanpassingen goed- dan wel afkeuren middels de orderbevestiging. Aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het uiteindelijke Product (de ‘Aangepast(e) Product(en)’), het uiterlijk, de kwaliteit en/of de levensduur daarvan. Volstora is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de Aangepaste Producten als deze schade is te wijten aan de Aanpassingen.

 1. Webshop

4.1 Voor enkele van Volstora’s Producten kan Klant orders plaatsen via de Volstora webshop (de ‘Webshop’). Een overeenkomst komt slechts dan tot stand indien een door Klant geplaatste order via de Webshop door Volstora wordt bevestigd middels een orderbevestiging (niet zijnde een offertebevestiging).

4.2 De Webshop wordt gratis aan Klant ter beschikking gesteld. Volstora garandeert geen permanente, foutloze beschikbaarheid van de Webshop. In het bijzonder garandeert Volstora niet dat de Webshop vrij is van systeemfouten, onderbrekingen en/of storingen.

4.3 Toegang tot de Webshop is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de Webshop. Indien en zodra Klant gebruik maakt van de Webshop gaat klant akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Transport en verzending

5.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen en leveringen af magazijn of af fabriek en exclusief verzendof transportkosten (Ex Works in overeenstemming met de Incoterms 2020). Ingeval Volstora op enigerlei wijze assisteert bij het laden van de Producten zal Klant Volstora ontheffen van enige verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat Volstora zorg zal dragen voor het transport, zijn de transport- en verzekeringskosten voor rekening van Klant. De kosten hiervan zullen door Volstora op de factuur worden vermeld of separaat worden gefactureerd.

5.3 Het transport vindt plaats voor risico van Klant, ook ingeval de vervoerder uitdrukkelijk heeft gestipuleerd dat op alle vervoersdocumenten moet worden vermeld dat alle schade als gevolg van het transport voor rekening en risico van de afzender is.

 1. Levering, leveringstermijn, acceptatie en overmacht

6.1 Als onderdeel van de levering van het Product, kunnen partijen een ‘Factory Acceptance’ test en een ‘Site Acceptance’ test overeenkomen, waarbij:

(a) Factory Acceptance de impliciete of expliciete acceptatie van het Product voor het verlaten van de fabriek betekent, hetgeen plaatsvindt door (i) ondertekening van het bijbehorende testdocument door beide partijen, of (ii) verzending van het Product van de Volstora fabriek naar de eindlocatie aangewezen door Klant; en

(b) Site Acceptance de impliciete of expliciete acceptatie van het Product op de eindlocatie betekent, hetgeen plaatsvindt door (i) ondertekening van het bijbehorende testdocument door beide partijen of

(ii) de inbedrijfstelling van het Product op de eindlocatie aangewezen door Klant.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, worden afgegeven (lever-)data of termijnen verlengd indien:

(a) Klant aanpassingen verlangt aan het finale ontwerp later dan vijf (5) werkdagen nadat Volstora het finale ontwerp aan Klant heeft toegezonden;

(b) Klant niet voldoet aan alle technische, administratieve, commerciële en financiële vereisten;

(c) Klant aanpassingen verlangt aan het Product na de datum van de orderbevestiging;

(d) Volstora (gedeeltelijke) betalingen met betrekking tot de Producten of Diensten niet voor de Vervaldatum (zoals gedefinieerd in artikel 7.2) heeft ontvangen.

6.3 De leveringsdata- en termijnen genoemd in offertes of orderbevestigingen en/of andere schriftelijke correspondentie zijn slechts richtlijnen en nooit fatale termijnen. Indien partijen in afwijking van voorgaande een fatale levertermijn zijn overeen gekomen die is overschreden, zal Klant Volstora een schriftelijke aanmaning tot nakoming sturen met een redelijke termijn tot nakoming van minimaal 14 werkdagen.

6.4 Deelleveringen zijn toegestaan.

6.5 Vanaf het moment van levering van de Producten door Volstora gaat het volledige risico van de Producten over op Klant.

6.6 Volstora mag haar verplichtingen ingevolge een overeenkomst overdragen aan derden, dan wel derden uitvoering laten geven aan deze verplichtingen.

6.7 Ingeval Volstora of een van haar leveranciers hinder ondervindt van een situatie van overmacht heeft Volstora het recht de leveringsdatum met een passende periode op te schorten. Hetzelfde geldt ingeval van overheidsingrijpen, tekorten aan energie of grondstoffen, vertraging in de levering van onderdelen door leveranciers en/of namens Klant, stakingen, werknemersuitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen en andere onvoorziene leveringsproblemen, voor zover Volstora hierop geen invloed kan uitoefenen. Volstora zal Klant hieromtrent in kennis stellen en ervoor zorgdragen dat het ongemak voor Klant tot een minimum wordt beperkt. Ingeval de situatie van overmacht langer dan drie maanden voortduurt of zodra duidelijk wordt dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, is Volstora gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, voor zover deze niet is uitgevoerd, en betaling te eisen voor de delen die wel zijn uitgevoerd, zulks zonder verplichting schadevergoeding te betalen aan Klant.

6.8 Indien Klant – na gereed melding van de Producten door Volstora – verzoekt om een uitgestelde levering, behoudt Volstora zich het recht voor de kosten samenhangende met de uitgestelde levering (waaronder, maar niet beperkt tot, opslag- en vervoerskosten) bij Klant in rekening te brengen. Volstora is in dit geval gerechtigd Klant de factuur te sturen, als ware geleverd op de in eerste instantie aangegeven leverdatum.

6.9 Als plaats van uitvoering is overeengekomen de plaats van de fabriek van Volstora die de Producten levert.

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden

7.1 Prijzen zijn in euro’s, of in lokale valuta gebaseerd op de wisselkoers die de Europese Centrale Bank hanteert met betrekking tot die valuta en de euro op de datum van de offerte, exclusief btw en/of andere heffingen.

7.2 Betalingen moeten worden verricht conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden zonder enige vorm van verrekening. Tenzij in de prijsopgave, offerte of opdrachtbevestiging anders vermeld, moeten betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek worden overgemaakt naar de opgegeven bankrekening (de ‘Vervaldatum’). Betalingen worden geacht voldaan te zijn op het moment dat deze op de bankrekening van Volstora zijn bijgeschreven.

7.3 Ingeval Klant verzuimt een bedrag uiterlijk op de Vervaldatum te betalen, is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval en onverminderd de andere rechtsmiddelen die Volstora ter beschikking staan, is Volstora gerechtigd om Klant in rekening te brengen: (i) rente over alle verschuldigde en niet betaalde bedragen tegen een tarief van 2% boven de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten (artikel 6:119a BW) vanaf de Vervaldatum van de onbetaalde factuur en (ii) de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 Indien partijen een betaling in termijnen zijn overeengekomen, heeft Volstora het recht om diens werkzaamheden samenhangende met een volgende termijn op te schorten indien een factuur samenhangende met een voorafgaande termijn niet tijdig is voldaan. In dit geval vervallen alle eventueel tussen partijen overeengekomen levertijden.

7.5 Kortingsafspraken worden volledig tenietgedaan zodra zich een betalingsverzuim voordoet (ook ingeval van deelbetalingen) en/of ingeval alle andere verschuldigde betalingen niet uiterlijk zijn voldaan ten tijde van ontvangst van het factuurbedrag waarop de korting van toepassing is.

7.6 Klachten zijn geen grond voor opschorting van of vertraging in de betaling.

7.7 Volstora is – met onmiddellijke ingang na voorafgaande schriftelijke kennisgeving – gerechtigd de prijs van de Producten of Diensten te verhogen ingeval de kostprijsbepalende factoren duurder zijn geworden. Deze factoren omvatten, doch zijn niet beperkt tot:

(a) grond- en hulpstoffen, halffabricaten, hulpstoffen zoals olie, water en energie;

(b) overheidsmaatregelen en wisselkoersveranderingen, producten en diensten die bij derden wordenbetrokken, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen (voor zover deze tarieven, rechten, accijnzen, heffingen en belastingen zijn inbegrepen in de prijs van de goederen), lonen, salarissen, sociale zekerheidsbijdragen, vrachtkosten en verzekeringspremies.

7.8 Voorts is Volstora – met onmiddellijke ingang na voorafgaande schriftelijke kennisgeving – gerechtigd de prijs van de Producten of Diensten te verhogen ingeval van een vertraging in de leveringstermijnen en -data, indien de vertraging in kwestie niet is toe te rekenen aan Volstora.

7.9 Tenzij specifiek anders overeengekomen, is de prijs exclusief invoerrechten, heffingen en belastingen, vergoedingen of andere uitgaven of kosten die benodigd zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst, of reis- en verblijfkosten, welke uitgaven, kosten en onkosten afzonderlijk aan Volstora dienen te worden vergoed.

 1. Verplichtingen van Klant

8.1 Ingeval Klant zich verbonden heeft tot levering van onderdelen voor de productie van – of die benodigd zijn voor de Aanpassingen van – de bestelde Producten, moeten deze onderdelen kosteloos en op tijd voor het productieproces worden geleverd aan de fabriek van Volstora (DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020).

8.2 Volstora meldt gebreken van onderdelen zodra de gebreken zich tijdens de normale bedrijfsvoering manifesteren. Klant doet hierbij afstand van het recht bezwaar te maken tegen te laat gemelde gebreken.

8.3 Ingeval van vertraagde of gebrekkige levering of gebrekkige kwaliteit van dergelijke onderdelen vervallen alle eventueel tussen partijen overeengekomen levertijden en vrijwaart Klant Volstora tegen extra kosten en

onkosten en tegen schade en verliezen die het gevolg zijn van zulk een vertraging, gebrekkige kwaliteit of gebrek. In dergelijke gevallen is Volstora gerechtigd naar eigen goeddunken het productieproces te onderbreken totdat er passende onderdelen van goede kwaliteit zijn ontvangen.

8.4 Klant zal er te allen tijde voor eigen rekening en risico voor zorgdragen en garandeert dat:

(a) alle voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde en vereiste licenties en vergunningen aanwezig zijn;

(b) aan alle lokale, regionale of nationale voorschriften met betrekking tot ruimtelijke ordening is voldaan;

en

(c) hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot recycling.

8.5 Schade en onkosten als gevolg van het niet of niet tijdig naleven van de in het voorgaande artikel vervatte voorwaarden zijn voor rekening en risico van Klant.

 1. Intellectuele eigendom en andere beschermde rechten

9.1 Indien Producten worden geproduceerd of Diensten worden uitgevoerd op basis van ideeën, voorstellen, modellen, tekeningen, Aanpassingen of monsters van Klant, garandeert Klant dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op beschermde rechten van derden. In gerechtelijke procedures vanwege (vermeende) inbreuk op gepatenteerde rechten, merkrechten, beschermde ontwerpen, handelsgeheimen of auteursrechten van derden vrijwaart Klant Volstora tegen alle (schade) claims van derden en daardoor ontstane kosten. Klant zal onmiddellijk zorgdragen voor deelname aan of overname van de gerechtelijke procedure ingeval Volstora Klant daartoe verzoekt.

9.2 Alle ideeën, uitvindingen, ontwerpen en monsters, auteursrechtelijk beschermde werken, patenten, ontwerprechten, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen en alle kennis of andere intellectuele eigendommen ter zaken van de Producten of Diensten die door Volstora worden geproduceerd of uitgevoerd of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gegenereerd, alsook alle technieken die door Volstora worden toegepast voor productie en ontwerp van de Producten of uitvoering van de Diensten, voorafgaand aan of tijdens de verwerking van een order, te allen tijde de exclusieve (intellectuele) eigendom van Volstora.

 1. Firmware

10.1 Op door Volstora geleverde Producten kan geïntegreerde software (de ‘Firmware’) zijn geïnstalleerd. Voor enkele door Volstora geleverde Producten is het mogelijk dat Klant – tegen betaling – gebruik maakt van Volstora’s zogeheten “Vision” oplossingen (‘Vision’). De Firmware en Vision oplossingen zijn onderworpen aan auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom van Volstora of diens licentiegevers. Er worden geen rechten van intellectueel eigendom overgedragen aan Klant. Klant garandeert Volstora en diens licentiegevers dat Klant geen van deze rechten zal schenden.

10.2 Toegang tot Vision is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Klant of derden die namens Klant toegang krijgen tot Vision voor zover toegestaan en van toepassing (de ‘Gebruiker(s)’), houden zich te allen tijde strikt aan de gebruiksvoorwaarden voor Vision. Indien en zodra Klant of een Gebruiker gebruik maakt van Vision, gaat Klant of Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

11.1 Klant dient alle door Volstora verstrekte informatie, specificaties, bedrijfsinformatie en kennis die over en door Volstora wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen. Op verzoek van Volstora moet Klant voornoemde informatie binnen veertien dagen in goede staat aan Volstora retourneren, dan wel vernietigen.

11.2 Niettegenstaande de geheimhoudingsverplichtingen van partijen, gaat Klant er hierbij mee akkoord dat Volstora de naam van Klant en algemene informatie over het project mag gebruiken voor publiciteitsmededelingen en referentiedoeleinden.

 1. Melding van gebreken

12.1 Klant is verplicht om de Producten en Diensten bij levering of na uitvoering te controleren op transportschade of andere schade. Klant moet zichtbare gebreken binnen 7 dagen na levering of na constatering van een gebrek aan de Producten of een gebrek in de uitgevoerde Diensten schriftelijk melden met bewijs en de specifieke beschrijving van de aard van het gebrek. Op verzoek van Volstora is Klant verplicht voorbeelden van de gebrekkige goederen naar de fabriek van Volstora te zenden voor rekening en risico van Klant (DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020).

12.2 Indien er Producten zijn gefabriceerd op grond van instructies van Klant, is de garantie met betrekking tot efficiëntie/goede werking en de garantie met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk uitgesloten. Klant kan eveneens geen aanspraak maken op garantie jegens Volstora met betrekking tot door hem geleverde onderdelen zoals omschreven in artikel 8.1.

12.3 Geschillen tussen Klant en Volstora inzake kwaliteit, levering of een andere door Klant ingediende klacht, geven Klant niet het recht betaling op te schorten.

12.4 Retournering van gebrekkige Producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Volstora. Ingeval er Producten moeten worden geretourneerd, geschiedt zulk een retournering voor rekening en risico van Klant (DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020). Acceptatie van de geretourneerde Producten of een onderzoek van het gebrek door Volstora leidt er niet toe dat Klant aanspraak kan maken op toewijzing van claims of andere rechtsgevolgen.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

13.1 Volstora garandeert tot een periode van 12 (twaalf) maanden na het uitvoeren van Diensten dat deze voldoen aan de eisen van goed vakmanschap en garandeert tot een periode van 24 (vierentwintig) maanden na installatie of levering van Producten aan Klant, naargelang wat zich het eerst voordoet, dat alle Producten vrij zijn van gebreken. Volstora zal gebreken herstellen door te zorgen voor herstel of vervanging van de Producten of het opnieuw uitvoeren van de Diensten, tenzij:

(a) de Producten onderhevig zijn geweest aan misbruik, foutieve installatie of onderhoud, niet uitgevoerd door Volstora; of

(b) de Producten zijn gedemonteerd, aangepast of gerepareerd, niet uitgevoerd door Volstora; of

(c) de door Volstora verstrekte of anderszins van toepassing zijnde handleidingen, bedienings- en onderhoudsinstructies voor (delen van) de Producten niet worden gevolgd; of

(d) de Producten worden gebruikt in de nabijheid van explosieve of licht ontvlambare stoffen of in of dichtbij water; of

(e) er sprake is van normale slijtage; of

(f) er sprake is van falen van het elektriciteitsnet;

of er sprake is van een force majeure situatie of het defect op een andere manier veroorzaakt is van buitenaf.

De standaardgarantie voor laadpalen voor elektrische auto’s is een ‘back to base’ garantie. De inhoud hiervan kan worden geraadpleegd op de website van Volstora.

Eventueel gemaakte kosten buiten het herstel of buiten de vervanging om worden separaat bij Klant in rekening gebracht (indien van toepassing: reiskosten, manuren, transport, inbouw, uitbouw, etc.). Deze garantie is een exclusieve garantie en vervangt iedere expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of andere garantie. Volstora geeft geen garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik van welke aard dan ook.

13.2 De aansprakelijkheid van Volstora ingevolge of in verband met een overeenkomst voor de levering van Producten en/of Diensten die uit hoofde daarvan zijn verkocht of uitgevoerd, is voor de levering van Producten beperkt tot 50% van de waarde van de Producten in de orderbevestiging/ de overeenkomst en voor de levering van Diensten beperkt tot 50% van de waarde van de jaarlijkse servicekosten, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst (met inbegrip van boetes en vrijwaringen), onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), billijkheid, wet- en regelgeving of anderszins.

13.3 Volstora is niet aansprakelijk voor verlies of schade ter zake van winst, inkomsten, gebruik, productie, overeenkomsten, goodwill, corruptie van software, data of informatie, of voor indirecte of bijzondere schade, gevolgschade of andere schade van dien aard in elke vorm.

13.4 Klant is gehouden Volstora te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken of claims van derden tot vergoeding van schade in verband met de geleverde Producten of uitgevoerde Diensten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Totdat Klant aan alle financiële verplichtingen jegens Volstora, inclusief rente en kosten, heeft voldaan, berust het eigendomsrecht op de door Volstora geleverde Producten bij Volstora. Klant is verplicht de Producten met de vereiste zorg op te slaan en te beheren.

14.2 Met betrekking tot wederverkoop draagt Klant hierbij alle vorderingen met inbegrip van alle aanverwante rechten en zakelijke zekerheidsrechten die Klant met betrekking tot zijn klanten en de doorverkochte producten toekomen over aan Volstora, en Volstora aanvaardt hierbij deze overdracht. Desgevraagd zal Klant aan Volstora de namen en adressen van haar klanten bekendmaken alsook de vorderingen en de bedragen die als gevolg van de verkopen in kwestie verschuldigd zijn. Tenzij dit door Volstora wordt herroepen en onverminderd het exclusieve recht van Volstora op de uitstaande vorderingen, mag Klant de aan Volstora overgedragen vorderingen op eigen titel maar voor rekening van Volstora incasseren.

 1. Beëindiging, rechtsopvolging en overdracht

15.1 Ingeval van opzegging of ontbinding van de overeenkomst door Klant, is Volstora gerechtigd tot vergoeding van de totale waarde van de overeenkomst, daaronder begrepen de gecalculeerde winst. Indien er sprake is van een rechtmatige opzegging door Klant op grond van artikel 15.2 (a), is Volstora gerechtigd tot vergoeding van de tot dan toe door haar gemaakte kosten.

15.2 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen in uitsluitend de volgende gevallen:

(a) er is sprake van een opzettelijke of grove tekortkoming in de nakoming van materiële verplichtingen onder de overeenkomst door de andere partij, en deze tekortkoming wordt niet hersteld binnen een door de getroffen partij schriftelijk gegeven redelijke termijn; of

(b) de andere partij haar onderneming staakt of dreigt te staken, in staat van insolventie verkeert, faillissement aanvraagt, een schuldeisersakkoord aangaat of failliet gaat.

15.3 Orders zijn eveneens bindend voor de rechtsopvolger van Klant of Volstora. De rechten en verplichtingen zoals vervat in de overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden mogen niet door partijen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd. Het hiervoor genoemde is niet van toepassing ingeval van overdracht aan (een) rechtsopvolger(s). Zulk een overdracht is rechtsgeldig na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

 1. Export

Indien Klant (delen van) de door Volstora geleverde Producten naar het buitenland exporteert, verplicht Klant zich daarbij de voor hem geldende nationale en internationale exportvoorschriften in acht te nemen en zal Klant Volstora vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met deze exportvoorschriften.

 1. Persoonsgegevens

17.1 Indien Klant van Volstora persoonsgegevens ontvangt in het kader van de overeenkomst met betrekking waar tot Klant kwalificeert als verwerker, garandeert Klant dat Klant zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming (de ‘AVG’). Partijen zullen in dat geval nadere afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Partijen zullen eveneens een verwerkersovereenkomst sluiten indien Volstora in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens ontvangt van Klant met betrekking waartoe Volstora niet zelf als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert.

17.2 Indien Klant zelf als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden in het kader van de AVG is de AVG rechtstreeks op hem van toepassing en garandeert Klant dat hij in overeenstemming met de AVG handelt.

17.3 Volstora heeft een privacy statement opgesteld, welke kan worden geraadpleegd op Volstora’s website. Als Volstora in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens ontvangt van Klant, zal Klant de betrokkenen op de hoogte stellen van dit privacy statement.

 1. Scheidbaarheid

18.1 Ingeval een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst om welke reden dan ook nietig of niet rechtsgeldig wordt bevonden, zal dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet laten.

18.2 Partijen verbinden zich tot het vervangen van de ongeldige bepaling door een rechtsgeldige bepaling die de economische strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 1. Toepasselijk recht

19.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met zulk een overeenkomst en het onderwerp daarvan, is Nederlands recht van toepassing, zulks onder uitsluiting van de in Nederland geldende regels van conflicterend recht en onder uitsluiting van de regels van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen.

19.2 Alle geschillen die zich voordoen in verband met deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of verdere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland, locatie Almere, Nederland.

 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN – MONTAGE-, INSTALLATIE- EN

SERVICEWERKZAAMHEDEN (“Bijzondere Voorwaarden”)

Op montage-, installatie- en servicewerkzaamheden (het ‘Werk’) zijn niet alleen artikel 1 tot en met 19 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, maar ook artikel 20 tot en met 22 van onderhavige Bijzondere Voorwaarden. Ingeval van afwijkende of strijdige voorwaarden prevaleren de artikelen van onderhavige Bijzondere Voorwaarden boven artikel 1 tot en met 19 van deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 13 (Garantie en aansprakelijkheid) dat te allen tijde prevaleert.

 1. Uitvoering van werk

20.1 Indien is overeengekomen dat Volstora Werk voor Klant uitvoert, dient Volstora dit Werk uit te voeren in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Volstora heeft het recht, maar is niet verplicht, de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren en, ingeval van geconstateerde fouten, het Werk op te schorten totdat de fouten naar tevredenheid van Volstora zijn gecorrigeerd.

20.2 Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van het Werk benodigde uitrusting en gereedschappen, zulks in de ruimste zins des woord en naar keuze van Volstora, beschikbaar zijn. Volstora is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht voor de voortgang van het Werk, voor rekening van Klant benodigde uitrusting te bestellen en om voor rekening van Klant zodanige andere maatregelen te treffen als Volstora noodzakelijk acht. Op eerste verzoek van Volstora dient Klant onder eigen verantwoordelijkheid een gekwalificeerde persoon aan Volstora ter beschikking te stellen om het Werk ter plekke te coördineren of om te assisteren bij een dergelijke coördinatie.

20.3 Klant zal er voor eigen rekening en risico voor zorgdragen en garandeert dat:

 1. a) de werknemers van Volstora meteen na aankomst op de installatieplek kunnen beginnen met het Werk tijdens normale werkuren en daarnaast, indien Volstora dit noodzakelijk acht, buiten normale werkuren kunnen doorwerken, op voorwaarde dat Volstora Klant hiervan tijdig in kennis heeft gesteld;
 2. b) er een geschikt onderkomen is en alle essentiële faciliteiten voor de werknemers van Volstora beschikbaar zijn, conform overheidsvoorschriften en de overeenkomst;
 3. c) de toegangswegen naar de installatieplek geschikt zijn voor het noodzakelijke transport;
 4. d) de aangewezen locatie geschikt is voor opslag en montage / installatie / service;
 5. e) er de benodigde afsluitbare opslagfaciliteiten voor materialen, gereedschappen en dergelijke zijn;
 6. f) Volstora tijdig en kosteloos op de juiste plaats kan beschikken over de normale meet- en testapparatuur van Klant en de benodigde en gebruikelijke hulpmiddelen en bedrijfsmaterialen (water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, snel, stabiel en betrouwbaar internet met een hoog

beveiligingsniveau, etc.);

 1. g) alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en dat alle maatregelen zijn genomen om – met betrekking tot de montage / installatie / service – te voldoen aan toepasselijke overheidsvoorschriften;
 2. h) de geleverde Producten zich bij aanvang van en tijdens de montage / installatie / service op de juiste plaats bevinden.

20.4 Klant dient het Werk periodiek te controleren, zoals nader overeen te komen, en dient het Werk schriftelijk goed te keuren. Ingeval Klant verzuimt het werk te controleren en/of goed te keuren, zal het Werk worden geacht te zijn goedgekeurd binnen 3 (drie) werkdagen nadat Volstora haar Werk heeft voltooid, maar indien het Werk met betrekking tot een Product betreft in ieder geval op het moment dat het Product in gebruik wordt genomen.

20.5 Klant zal alle kosten die door Volstora worden gemaakt in verband met het Werk, inclusief reis- en verblijfskosten vergoeden.

20.6 Schade en onkosten als gevolg van het niet of niet tijdig naleven van de in dit artikel vervatte voorwaarden zijn voor rekening en risico van Klant.

 1. Extra werk en geannuleerd werk

Uitvoering van extra werk of annulering van Werk moet schriftelijk worden overeengekomen. Indien er meer of minder werk wordt uitgevoerd zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, is Volstora gerechtigd de prijs van het Werk in kwestie eenzijdig vast te stellen in overeenstemming met in de markt gangbare tarieven.

 1. Aanvaarding en voltooiing

Het Werk wordt als volgt geacht te zijn aanvaard:

(a) indien er geen aanvaardingstest is overeengekomen: bij levering, of, indien schriftelijk is overeengekomen dat Volstora het Werk uit zal voeren, na voltooiing van het Werk; of

(b) indien partijen schriftelijk een aanvaardingstest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode; of

(c) indien Klant voorafgaand aan het moment van aanvaarding gebruik heeft gemaakt van het Product: bij aanvang van het gebruik in kwestie.

Klant mag zijn aanvaarding niet onthouden op gronden anders dan die welke gebaseerd zijn op de specificaties die uitdrukkelijk door partijen zijn overeengekomen, en evenmin op grond van kleine fouten, waaronder wordt verstaan fouten die het gebruik of de productiviteit van het Product niet in de weg staan.

 

 

 

IN ALLE GEVALLEN, VOOR CONFLICTEN OF FOUTEN IN DE VERTALING, MOET NAAR DE NEDERLANDSE VERSIE WORDEN VERWEZEN.

IN ALL CASES, FOR CONFLICTS OR ERRORS IN TRANSLATION, THE DUTCH VERSION IS TO BE REFERENCED.  

 

General sales and service conditions

Volstora – 2023.

 

Art. I General

1.1 These general terms and conditions of sale and service (the ‘General Terms and Conditions’) apply on all requests for quotations, quotations, assignments, order confirmations and agreements made by Volstora B.V. and all future companies associated with these companies (‘Volstora’) are provided or have been entered into or agreed, as well as on all deliveries of goods (the ‘Product (s)’) and provision of services by Volstora (hereinafter referred to as ‘Services’).

By placing the order, but at the latest upon delivery of the Products or performance of the Services the customer (the ‘Customer’) agrees to the applicability of these General Terms and Conditions.

1.2 These General Terms and Conditions apply for the entire duration of the business relationship, this means also subsequent agreements, negotiations or requests from the Client.

1.3 Unless otherwise agreed in writing by the parties, Volstora will only pay for Products delivered or Services performed based on these General Terms and Conditions. All other terms and conditions – including the terms and conditions of the Client – are not binding on Volstora.

1.4 In the event that a provision of the General Terms and Conditions becomes wholly or partially invalid this will not affect the validity of the other provisions of the General Terms and Conditions let.

1.5 Deviations from these General Terms and Conditions are only permitted if and insofar as the director (s) of Volstora authorized to represent such deviations explicitly has/have accepted in writing, and exclusively with regard to the single agreement with regard to it of which relevant deviations have been agreed.

1.6 For the application of these General Terms and Conditions, the term “in writing” also refers to means all communication between parties via e-mail.

 1. Quotes, quotations, orders and agreements

2.1 All quotations and (budget) offers made by Volstora are only binding during the term stated on this quotation or (budget) quotation.

2.2 An agreement is only concluded after written confirmation of a (signed) quotation / order by Volstora or when otherwise expressly confirmed in writing. In case of a conflict or inconsistency between the content of a (signed) quotation or order and the content of Volstora order confirmation, Volstora order confirmation prevails.

2.3 In the absence of a Volstora order confirmation, the delivery of the Products or the execution of the Services by Volstora and / or a final invoice the order confirmation.

2.4 The data in illustrations, drawings and specifications of dimensions and weight, which are the basis forms for the quotation or order confirmation should only be regarded as estimated values, this insofar as they are not exclusively regarded as binding. The obligation rests on the Client check the aforementioned data.

2.5 Volstora is and remains the owner of all documents, delivered models, samples or examples related to quotations or an agreement, and these may be without writing permission from Volstora will not be supplied or made available to third parties inspection, or duplicated or counterfeited. At the request of Volstora, such documents, models, samples or samples delivered within fourteen days in good condition DDP returned to Volstora in accordance with Incoterms 2020

 1. Design and modifications

3.1 If it is stated in the quotation that Volstora will undertake design work for the Customer Volstora will send the final design of the Product to Customer after the date of the order confirmation. Customer will approve or reject the final design within 5 (five) working days after the final design has been sent to the Client by Volstora. If Volstora is not within 5 (five) has received approval or rejection from the Client on working days, the final design is deemed to have been completed are accepted by Customer.

3.2 Volstora and Customer can agree that non-technical and non-functional changes to a Product, such as placing stickers, SIM cards, changing colors, etc. (the ‘Adjustment (s)’). Volstora will approve the Adjustments requested by Customer reject through the order confirmation. Adjustments can have consequences for the final Product (the ‘Modified Product (s)’), its appearance, quality and / or lifespan. Volstora is not liable for damage caused by the Adapted Products if it is damage due to the Adjustments.

 1. Webshop

4.1 For some of Volstora’s Products, Customer can place orders through Volstora webshop (the ‘Webshop’). An agreement is only concluded if one by the Client Order placed through the Webshop by Volstora is confirmed by means of an order confirmation (not

being an offer confirmation).

4.2 The Webshop is made available to the Customer free of charge. Volstora does not guarantee permanent, error-free availability of the Webshop. In particular, Volstora does not guarantee that the Webshop is free from system errors, interruptions and / or malfunctions.

4.3 Access to the Web Shop is subject to the Web Shop’s terms of use. Submit as soon as the Customer uses the Webshop, the customer agrees to these terms of use.

 1. Transport and shipment

5.1 Unless otherwise agreed, prices and deliveries are ex warehouse or ex works and exclusive shipping or transport costs (Ex Works in accordance with the Incoterms 2020). In the case of Volstora assists in any way with the loading of the Products will release Customer Volstora of any responsibility or liability.

5.2 If the parties agree that Volstora will take care of the transport, the transport and insurance costs for the account of the Client. The costs of this will be charged by Volstora on the invoice or invoiced separately.

5.3 The transport takes place at the risk of the Customer, even if the carrier has expressly stated stipulated that all transport documents must state that any damage resulting from the transport is at the expense and risk of the sender.

 1. Delivery, delivery period, acceptance and force majeure

6.1 As part of the delivery of the Product, the parties can perform a ‘Factory Acceptance’ test and a ‘Site Acceptance’ test, where:

(a) Factory Acceptance the implied or explicit acceptance of the Product before leaving the factory means, which is done by (i) signing the corresponding test document by both parties, or (ii) shipping the Product from the Volstora plant to the final location designated by Customer; and

(b) Site Acceptance means the implicit or explicit acceptance of the Product at the final location, which takes place by (i) signing the corresponding test document by both parties or

(ii) the commissioning of the Product at the final location designated by Customer.

6.2 Unless otherwise agreed, issued (delivery) dates or terms are extended if:

(a) Customer requires modifications to the final design later than five (5) business days after Volstora has sent the final design to the Client;

(b) Customer does not meet all technical, administrative, commercial and financial requirements;

(c) Customer requires adjustments to the Product after the date of the order confirmation;

(d) Volstora (partial) payments in respect of the Products or Services not for the Due date (as defined in clause 7.2).

6.3 The delivery dates and periods mentioned in quotations or order confirmations and / or other written correspondence is only guidelines and never deadlines. If the parties deviate from previously agreed on a fatal delivery date that has been exceeded, the Client will pay Volstora send a written reminder for compliance with a reasonable period of compliance of at least 14 business days.

6.4 Partial deliveries are permitted.

6.5 From the moment of delivery of the Products by Volstora, the entire risk is assumed the Products to Customer.

6.6 Volstora may transfer its obligations under an agreement to third parties, then let third parties implement these obligations.

6.7 In the event that Volstora or one of its suppliers is inconvenienced by a situation of force majeure, Volstora has the right to postpone the delivery date for an appropriate period. The same applies in the event of government intervention, shortages of energy or raw materials, delays in the supply of parts by suppliers and / or on behalf of Customer, strikes, employee exclusions, lack of means of transport and other unforeseen delivery problems, as far as Volstora cannot influence this. Volstora will notify Customer about this and about it ensure that the inconvenience for the Client is kept to a minimum. In case of the situation of force majeure lasts longer than three months or as soon as it becomes clear that it lasts longer than three months, Volstora is entitled to dissolve the agreement in whole or in part, insofar as this has not been carried out, and to demand payment for the parts that have been carried out, such without obligation to pay compensation to the Client.

6.8 If Customer – after notification of the Products by Volstora – requests a delayed delivery, Volstora reserves the right to pay the costs associated with the delayed delivery (including, but not limited to, storage and transport costs) to the Customer to bring. Volstora is in this case entitled to send the invoice to the Customer, as if it had been delivered on the in first instance indicated delivery date.

6.9 The location of Volstora’s factory that the Products supplies.

 1. Prices and payment terms

7.1 Prices are in euros, or in local currency based on the exchange rate set by the European Central Bank applicable in respect of that currency and the euro on the date of the quotation, exclusive of VAT and / or other charges.

7.2 Payments must be made in accordance with the agreed payment terms without any form of settlement. Unless stated otherwise in the quotation, quotation or order confirmation, payments must be transferred without deduction to the specified bank account (the ‘Due Date’). Payments are deemed to be made at the time that these have been credited to Volstora’s bank account.

7.3 In the event that the Client fails to pay an amount at the latest on the Due Date, the Client is legally in default. In that case and without prejudice to the other remedies available to Volstora Volstora is entitled to charge the Client: (i) interest on all amounts owed and unpaid amounts at a rate of 2% above the statutory interest for trade agreements (Article 6: 119a BW) from the Due Date of the unpaid invoice and (ii) the statutory extrajudicial collection costs.

7.4 If the parties have agreed on payment in installments, Volstora has the right to suspend his activities related to a subsequent term if an invoice in connection with a previous term has not been paid on time. In this case, all may expire delivery times agreed between the parties.

7.5 Discount agreements are completely canceled as soon as a payment default occurs (also in the case of partial payments) and / or in the event that all other payments due have not been paid at the latest at the time of receipt of the invoice amount to which the discount applies.

7.6 Complaints are not grounds for suspension of or delay in payment.

7.7 Volstora is entitled – with immediate effect after prior written notification increase the price of the Products or Services if the cost-determining factors are more expensive become. These factors include, but are not limited to:

(a) raw and auxiliary materials, semi-finished products, auxiliary materials such as oil, water and energy;

(b) government action and exchange rate changes, products and services provided by third parties are involved, freight rates, import and export duties, excise duties, levies, taxes (to the extent that these rates, duties, excise duties, levies and taxes are included in the price of the goods), wages, salaries, social security contributions, freight costs and insurance premiums.

7.8 Furthermore, Volstora is – with immediate effect after prior written notification – entitled to increase the price of the Products or Services in the event of a delay in the delivery terms and dates, if the delay in question is not attributable to Volstora.

7.9 Unless specifically agreed otherwise, the price is exclusive of import duties, levies and taxes, fees or other expenses or costs necessary to implement the agreement, or travel and accommodation costs, which expenses, costs and expenses separately to Volstora must be reimbursed.

 1. Obligations of the Client

8.1 In the event that the Customer has undertaken to supply parts for the production of – or those required for the Adjustments of – the ordered Products, these parts must be free of charge and delivered to the Volstora plant (DDP in in accordance with the Incoterms 2020).

8.2 Volstora reports defects of parts as soon as the defects occur during normal manifest business operations. Customer hereby waives the right to object to late reported defects.

8.3 In case of delayed or defective delivery or defective quality of such parts any delivery times agreed between the parties will lapse and the Client will indemnify Volstora at extra cost and expenses and against damages and losses resulting from such delay, defective quality or lack. In such cases, Volstora is entitled in its sole discretion interrupt the production process until suitable parts of good quality have been received.

8.4 The Client will at all times see to it at its own expense and risk and guarantees that:

(a) all licenses and permits necessary and required for the performance of an agreement present;

(b) all local, regional or national planning requirements are met;

and

(c) it will act in accordance with all applicable laws and regulations, including, but not limited to, applicable laws and regulations regarding recycling.

8.5 Damages and expenses as a result of non-compliance or late compliance with the provisions of the previous article Conditions contained are at the expense and risk of the Client.

 1. Intellectual Property and Other Protected Rights

9.1 If Products are produced or Services are performed based on ideas, Client’s proposals, models, drawings, Adjustments or samples are thus warranted by the Client no infringement is made of protected rights of third parties. In legal proceedings because of (alleged) infringement of patented rights, trademark rights, protected designs, Trade secrets or copyrights of third parties indemnify the Client Volstora against all (damage) claims of third parties and costs incurred as a result. Customer will immediately arrange for participation in or takeover of the legal proceedings in case Volstora Customer requests this.

9.2 All ideas, inventions, designs and samples, copyrighted works, patents, design rights, trademarks, copyrights and trade secrets and all knowledge or other intellectual property belonging to the Products or Services provided by Volstora produced or carried out or in the context of the performance of an agreement generated, as well as all techniques used by Volstora for production and design of the Products or performance of the Services, prior to or during the processing of an order, at all times the exclusive (intellectual) property of Volstora.

 1. Firmware

10.1 Products supplied by Volstora may include integrated software (the “Firmware”) installed. For some Products delivered by Volstora it is possible that the Customer – against payment – uses Volstora’s so-called “Vision” solutions (“Vision”). The Firmware and Vision solutions are subject to copyrights and other intellectual property rights from Volstora or its licensors. There are no intellectual property rights transferred to Customer. Customer warrants to Volstora and its licensors that Customer does not violate these rights.

10.2 Access to Vision is subject to terms of use. Customer or third parties acting on behalf of Customer accessing Vision to the extent permitted and applicable (the “User (s)”), abide by strictly adhere to Vision’s terms of use at all times. If and as soon as Customer or a User uses makes Vision, Customer or User agrees to these terms of use.

 1. Confidential information and secrecy

11.1 Customer must provide all information, specifications, company information and knowledge provided by Volstoraprovided about and by Volstora with confidentiality. At the request of Volstora must provide the Customer with the aforementioned information in good condition to Volstora within fourteen days return or destroy.

11.2 Notwithstanding the confidentiality obligations of the parties, the Client agrees to this that Volstora may use Client’s name and general project information for publicity notices and reference purposes.

 1. Notification of defects

12.1 The Customer is obliged to check the Products and Services upon delivery or after performance transport damage or other damage. Customer must return visible defects within 7 days of delivery or after detection of a defect in the Products or a defect in the Services performed in writing report with evidence and a specific description of the nature of the defect. At the request of Volstora is obliged to deliver samples of the defective goods to Volstora’s factory send at the expense and risk of the Client (DDP in accordance with the Incoterms 2020).

12.2 If Products are manufactured on the basis of the Customer’s instructions, the warranty is void with regard to efficiency / proper functioning and the warranty with regard to suitability for a particular purpose explicitly excluded. Nor can the customer make any claim under a warranty towards Volstora with regard to parts supplied by him as described in article 8.1.

12.3 Disputes between Customer and Volstora regarding quality, delivery or any other by Customer submitted complaint, do not entitle the Client to suspend payment.

12.4 Return of defective Products is only permitted after prior written notice permission from Volstora. If Products have to be returned, such will be done a return at the expense and risk of the Client (DDP in accordance with the Incoterms 2020). Leads to acceptance of the returned Products or an investigation of the defect by Volstora does not allow the Client to claim assignment of claims or other legal consequences.

 1. Warranty and liability

13.1 Volstora guarantees a period of 12 (twelve) months after the performance of Services that these meet the requirements of good workmanship and guarantees up to a period of 24 (twenty-four) months from installation or delivery of Products to Customer, whichever occurs first occurs that all Products are free from defects. Volstora will repair defects by caring for the repair or replacement of the Products or the re-performance of the Services, unless:

(a) the Products have been subject to abuse, improper installation or maintenance, not performed by Volstora; or

(b) the Products have been disassembled, modified or repaired, not performed by Volstora; or

(c) the manuals, operating instructions provided or otherwise applicable by Volstora maintenance instructions for (parts of) the Products are not followed; or

(d) the Products are used in the vicinity of explosive or highly flammable substances or in or close to water; or

(e) there is normal wear and tear; or

(f) there is a failure of the power grid; whether there is a force majeure situation or the defect was caused in some other way

outside. The standard warranty for charging stations for electric cars is a ‘back to base’ warranty. Content these can be consulted on the Volstora website. Any costs incurred outside the repair or replacement will be charged separately to the Client charged (if applicable: travel costs, man hours, transport, installation, removal, etc.). This one warranty is an exclusive warranty and is in lieu of any express or implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or other warranty. Volstora does not give any warranties of fitness for a particular purpose or use of any kind.

13.2 Volstora’s liability under or in connection with any agreement for the delivery of Products and / or Services that have been sold or performed on this basis is for the delivery of Products is limited to 50% of the value of the Products in the order confirmation / the agreement and for the provision of Services limited to 50% of the value of the annual service costs, regardless of whether this liability arises from the agreement (including fines and indemnities), tort (including negligence), fairness, law and regulations or otherwise.

13.3 Volstora is not liable for any loss or damage in respect of profit, income, use, production, agreements, goodwill, corruption of software, data or information, whether for indirect or special damage, consequential damage or other such damage in any form.

13.4 The Client is obliged to indemnify or indemnify Volstora in respect of all claims or claims from third parties for compensation for damage in connection with the Products supplied or Services performed.

 1. Retention of title

14.1 Until the Client has all financial obligations towards Volstora, including interest and costs the title to the Products delivered by Volstora rests with Volstora. The Customer is obliged to store and manage the Products with due care.

14.2 With regard to resale, the Client hereby bears all claims, including all related rights and collateral security rights that Client has with regard to its customers and the Resold Products are transferred to Volstora, and Volstora hereby accepts them Handover. Upon request, the Customer will provide Volstora with the names and addresses of its customers as well as the receivables and amounts incurred as a result of the sales in question to owe. Unless revoked by Volstora and without prejudice to the exclusive right of Volstora on the outstanding receivables, Customer may transfer the to Volstora to collect claims in its own right but at the expense of Volstora.

 1. Termination, Succession and Transfer

15.1 In the event of cancellation or dissolution of the agreement by the Client, Volstora is entitled to pay the total value of the agreement, including the calculated profit. In the event of a lawful termination by Customer under clause 15.2 (a), Volstora is entitled to reimburse the costs it has incurred up to that point.

15.2 Both parties have the right to cancel the agreement in the following cases only:

(a) there is an intentional or gross breach of material obligations under the agreement by the other party, and this shortcoming will not be remedied within a by reasonable period given in writing to the affected party; or

(b) the other party ceases or threatens to cease its business, is in a state of insolvency, files for bankruptcy, enters into a creditors’ agreement or goes bankrupt.

15.3 Orders are also binding on the legal successor of the Client or Volstora. The rights and obligations as contained in the agreement and these General Terms and Conditions are not allowed transferred by the parties without the prior written consent of the other party, which consent may not be unreasonably withheld or delayed. It for this The aforementioned does not apply in the event of transfer to one or more legal successors. Such one transfer is legally valid upon written notice to the other party.

 1. Export

If the Customer exports (parts of) the Products delivered by Volstora abroad,

The Client undertakes to observe the applicable national and international export regulations and will indemnify Customer Volstora against all claims from third parties in connection with this export regulations.

 1. Personal data

17.1 If the Customer receives personal data from Volstora in the context of the agreement with with regard to which Customer qualifies as a processor, Customer warrants that Customer will adhere to the General Data Protection Regulation and all other applicable laws and regulations with with regard to data protection (the ‘GDPR’). In that case, the parties will make further agreements in a processor agreement. The parties will also conclude a processor agreement if Volstora receives personal data from Customer in the context of the agreement for which Volstora does not itself qualify as controller.

17.2 If the Client himself is to be regarded as the controller in the context of the GDPR, the GDPR applies directly to him and guarantees Customer that he is in compliance with the GDPR acts.

17.3 Volstora has drawn up a privacy statement, which can be consulted on Volstora’s website. If Volstora receives personal data from Customer, Customer will inform those involved of this privacy statement.

 1. Severability

18.1 In case one of the provisions of these General Terms and Conditions or an agreement for which

is found invalid or not legally valid for any reason, this will affect the legality of the remainder

provisions are not affected.

18.2 The parties undertake to replace the invalid provision with a legally valid one

provision that approximates the economic scope of the invalid provision as closely as possible.

 1. Governing Law

19.1 To these General Terms and Conditions and to any agreement to which these General Terms and Conditions apply, and to any dispute or claim arising out of or in connection with such one agreement and its subject matter, Dutch law is applicable, subject to exclusion of the rules of conflict of law applicable in the Netherlands and to the exclusion of the rules of the United Nations Convention for the International Sale of Goods.

19.2 Any disputes arising in connection with these Terms and Conditions and all agreements to which these General Terms and Conditions apply or further agreements ensuing from this must be submitted to the Midden Nederland District Court, location Almere, the Netherlands.

 1. SPECIAL CONDITIONS – ASSEMBLY, INSTALLATION AND SERVICE WORK (“Special Conditions”)

Assembly, installation and service activities (the ‘Work’) are not limited to Articles 1 to 19 of these General Terms and Conditions apply, but also articles 20 to 22 of the present Special Conditions. In the event of deviating or conflicting conditions, the articles of these Special Terms and Conditions above articles 1 to 19 of these General Terms and Conditions, with the exception of article 13 (Warranty and liability) which prevails at all times.

 1. Performance of work

20.1 If it has been agreed that Volstora performs Work for the Client, Volstora will serve this Work to be carried out in accordance with the agreed specifications. Volstora has the right, but is not obliged to check the correctness of the information provided and, in case of any errors found, suspend the Work until the errors are to the satisfaction of Volstora have been corrected.

20.2 The Client must ensure that all equipment and equipment required for the execution of the Work tools, to the fullest extent and at the discretion of Volstora, are available. Volstora is entitled to, if it deems this necessary for the progress of the Work, for to order the necessary equipment and to order such other equipment at the expense of the Client to take measures if Volstora deems necessary. Serves at the first request of Volstora The customer makes a qualified person available to Volstora under his own responsibility to coordinate the Work on site or to assist in such coordination.

20.3 The Client will take care of this at its own expense and risk and guarantees that:

 1. a) the employees of Volstora can start using immediately upon arrival at the installation site the Work during normal working hours and in addition, if Volstora deems this necessary, outside normal working hours can continue, on condition that Volstora gives Client timely notice has stated;
 2. b) there is suitable accommodation and all essential facilities for Volstora employees available, in accordance with government regulations and the agreement;
 3. c) the access roads to the installation site are suitable for the necessary transport;
 4. d) the designated location is suitable for storage and assembly / installation / service;
 5. e) there are the necessary lockable storage facilities for materials, tools and the like;
 6. f) Volstora can dispose of the normal measurement and measurements in good time and free of charge at the right place test equipment of the Client and the necessary and usual tools and operating materials (water, electricity, steam, compressed air, heating, lighting, fast, stable and reliable internet with one high security level, etc.);

(g) all necessary security measures and precautions have been taken and that all measures have been taken to comply with – with regard to assembly / installation / service applicable government regulations;

 1. h) the delivered Products are in the correct position at the start of and during the assembly / installation / service place.

20.4 The Client must check the Work periodically, as further to be agreed, and must check the Work to be approved in writing. In the event that the Client fails to check and / or approve the work, it will Work will be deemed to be approved within 3 (three) business days of Volstora delivering its Work completed, but in the case of Work relating to a Product in any case at the time that the Product is put into use.

20.5 The Client will pay all costs incurred by Volstora in connection with the Work, including reimburse travel and accommodation expenses.

20.6 Damages and expenses as a result of non-compliance or late compliance with the provisions of this article conditions are at the expense and risk of the Client.

 1. Extra work and canceled work

Execution of additional work or cancellation of Work must be agreed in writing. If there are more or less work is performed without such written agreement is Volstora entitled to unilaterally determine the price of the Work in question in accordance with the market prevailing rates.

 1. Acceptance and Completion

The Work is deemed to have been accepted as follows:

(a) if no acceptance test has been agreed: on delivery, or, if in writing agreed that Volstora will perform the Work, upon completion of the Work; or

(b) if the parties have agreed on an acceptance test in writing: on the first day after the test period; or

(c) if the Customer has used the Product prior to the time of acceptance: at the start of the use in question. Customer may not withhold acceptance on grounds other than those based on the specifications expressly agreed by the parties, nor on the basis of minor errors, including errors that do not impede the use or productivity of the Product stand.