Algemene Voorwaarden

Volstora B.V.

2022, 2023, 2024

VOLSTORA B.V.

ALGEMEENE VERKOOP EN SERVICE VOORWAARDEN

 2022, 2023, 2024 

Leemansweg 7, 6827 BX Arnhem, Netherlands | KVK: 82480664 | BTW: NL862487109B01

1. Algemeen 

1.1    Deze algemene verkoop en service voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, offertes, opdrachten, orderbevestigingen en overeenkomsten die door Volstora Europe B.V. en alle toekomstige aan deze vennootschappen gelieerde vennootschappen (‘Volstora’), worden verstrekt of zijn aangegaan of overeengekomen, alsmede op alle leveringen van goederen (de

1.2   ‘Product(en)’) en verlening van diensten door Volstora (hierna te noemen ‘Diensten’). Door plaatsing van de order maar uiterlijk bij levering van de Producten of uitvoering van de Diensten gaat de afnemer (de ‘Klant’) akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

1.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de totale duur van de zakelijke relatie, dit wil zeggen ook op volgende overeenkomsten, onderhandelingen of aanvragen van Klant. 

1.4   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen worden er door Volstora uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden Producten geleverd of Diensten uitgevoerd. Alle andere voorwaarden – inclusief de voorwaarden van Klant – zijn niet bindend voor Volstora.

1.5   Ingeval een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt bevonden, zal zulks de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet laten. 

1.6   Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder(s) van Volstora dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft/hebben aanvaard, en uitsluitend ter zake van de enkele overeenkomst ten aanzien waarvan desbetreffende afwijkingen zijn overeengekomen. 

1.7   Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder de term “schriftelijk” mede verstaan alle communicatie tussen partijen via e-mail.

 

2.     Prijsopgaven, offertes, orders en overeenkomsten

 

2.1    Alle door Volstora gedane prijsopgaven en (budget)offertes zijn slechts bindend gedurende de termijn vermeld op deze prijsopgave of (budget)offerte.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na een schriftelijke bevestiging van een (getekende) offerte/order door Volstora of wanneer anderszins uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Ingeval van een strijdigheid of inconsistentie tussen de inhoud van een (getekende) offerte of order en de inhoud van de Volstora orderbevestiging, prevaleert de Volstora orderbevestiging.

2.3  Bij het ontbreken van een Volstora orderbevestiging is de levering van de Producten of het uitvoeren van de Diensten door Volstora en/of een eindfactuur de orderbevestiging.

2.4 De gegevens in illustraties, tekeningen en specificaties van afmetingen en gewicht, die de basis vormen voor de offerte of orderbevestiging, dienen slechts te worden beschouwd als geschatte waarden, zulks voor zover deze niet bij uitsluiting zijn aangemerkt als bindend. Op Klant rust de verplichting de voornoemde gegevens te controleren.

2.5  Volstora is en blijft eigenaar van alle documenten, geleverde modellen, monsters of voorbeelden die verband houden met offertes of een overeenkomst, en deze mogen zonder schriftelijk toestemming van Volstora niet aan derden worden geleverd of beschikbaar worden gesteld voor inspectie, of wordenvermenigvuldigd of nagemaakt. Op verzoek van Volstora moeten dergelijke documenten, geleverde modellen, monsters of voorbeelden binnen veertien dagen in goede staat DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020 aan Volstora worden geretourneerd

 

3.     Ontwerp en aanpassingen

 

3.1   Indien in de offerte is opgenomen dat Volstora ontwerpwerkzaamheden voor Klant zal verrichten, zal Volstora het finale ontwerp van het Product toezenden aan Klant na de datum van de orderbevestiging. Klant zal het finale ontwerp goed- dan wel afkeuren binnen 5 (vijf) werkdagen nadat het finale ontwerp door Volstora aan Klant is verzonden. Indien Volstora niet binnen 5 (vijf) werkdagen een goed- dan wel afkeuring heeft ontvangen van Klant, wordt het finale ontwerp geacht te zijn geaccepteerd door Klant.

3.2  Volstora en Klant kunnen overeenkomen dat niet-technische en niet-functionele wijzigingen aan een Product worden aangebracht, zoals het plaatsen van stickers, simkaarten, wijziging van kleuren, etc. (de ‘Aanpassing(en)’). Volstora zal de door Klant verzochte Aanpassingen goed- dan wel afkeuren middels de orderbevestiging. Aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het uiteindelijke Product (de ‘Aangepast(e) Product(en)’), het uiterlijk, de kwaliteit en/of de levensduur daarvan. Volstora is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de Aangepaste Producten als deze schade is te wijten aan de Aanpassingen.

 

4.    Webshop

 

4.1   Voor enkele van Volstora’s Producten kan Klant orders plaatsen via de Volstora webshop (de ‘Webshop’). Een overeenkomst komt slechts dan tot stand indien een door Klant geplaatste order via de Webshop door Volstora wordt bevestigd middels een orderbevestiging (niet zijnde een offertebevestiging).

4.2 De Webshop wordt gratis aan Klant ter beschikking gesteld. Volstora garandeert geen permanente, foutloze beschikbaarheid van de Webshop. In het bijzonder garandeert Volstora niet dat de Webshop vrij is van systeemfouten, onderbrekingen en/of storingen.

4.3 Toegang tot de Webshop is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de Webshop. Indien en zodra Klant gebruik maakt van de Webshop gaat klant akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

5.     Transport en verzending

 

5.1   Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen en leveringen af magazijn of af fabriek en exclusief verzendof transportkosten (Ex Works in overeenstemming met de Incoterms 2020). Ingeval Volstora op enigerlei wijze assisteert bij het laden van de Producten zal Klant Volstora ontheffen van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.2  Indien partijen overeenkomen dat Volstora zorg zal dragen voor het transport, zijn de transport- en verzekeringskosten voor rekening van Klant. De kosten hiervan zullen door Volstora op de factuur worden vermeld of separaat worden gefactureerd.

5.3  Het transport vindt plaats voor risico van Klant, ook ingeval de vervoerder uitdrukkelijk heeft gestipuleerd dat op alle vervoersdocumenten moet worden vermeld dat alle schade als gevolg van het transport voor rekening en risico van de afzender is.

 

6.    Levering, leveringstermijn, acceptatie en overmacht

 

6.1   Als onderdeel van de levering van het Product, kunnen partijen een ‘Factory Acceptance’ test en een ‘Site Acceptance’ test overeenkomen, waarbij:

6.1.1         Factory Acceptance de impliciete of expliciete acceptatie van het Product voor het verlaten van de fabriek betekent, hetgeen plaatsvindt door

(i)             Ondertekening van het bijbehorende testdocument door beide partijen, of

(ii)            Verzending van het Product van de Volstora fabriek naar de eindlocatie aangewezen door Klant; en

6.1.2        Site Acceptance de impliciete of expliciete acceptatie van het Product op de eindlocatie betekent, hetgeen plaatsvindt door

(i)             Ondertekening van het bijbehorende testdocument door beide partijen of,

(ii)            De inbedrijfstelling van het Product op de eindlocatie aangewezen door Klant.

6.2  Tenzij anders overeengekomen, worden afgegeven (lever-)data of termijnen verlengd indien:

6.2.1        Klant aanpassingen verlangt aan het finale ontwerp later dan vijf (5) werkdagen nadat Volstora het finale ontwerp aan Klant heeft toegezonden;

6.2.2      Klant niet voldoet aan alle technische, administratieve, commerciële en financiële vereisten;

6.2.3      Klant aanpassingen verlangt aan het Product na de datum van de orderbevestiging;

6.2.4      Volstora (gedeeltelijke) betalingen met betrekking tot de Producten of Diensten niet voor de Vervaldatum (zoals gedefinieerd in artikel 7.2) heeft ontvangen.

6.3  De leveringsdata- en termijnen genoemd in offertes of orderbevestigingen en/of andere schriftelijke correspondentie zijn slechts richtlijnen en nooit fatale termijnen. Indien partijen in afwijking van voorgaande een fatale levertermijn zijn overeengekomen die is overschreden, zal Klant Volstora een schriftelijke aanmaning tot nakoming sturen met een redelijke termijn tot nakoming van minimaal 14 werkdagen.

6.4 Deelleveringen zijn toegestaan.

6.5  Vanaf het moment van levering van de Producten door Volstora gaat het volledige risico van de Producten over op Klant.

6.6 Volstora mag haar verplichtingen ingevolge een overeenkomst overdragen aan derden, dan wel derden uitvoering laten geven aan deze verplichtingen.

6.7  Ingeval Volstora of een van haar leveranciers hinder ondervindt van een situatie van overmacht heeft Volstora het recht de leveringsdatum met een passende periode op te schorten. Hetzelfde geldt ingeval van overheidsingrijpen, tekorten aan energie of grondstoffen, vertraging in de levering van onderdelen door leveranciers en/of namens Klant, stakingen, werknemersuitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen en andere onvoorziene leveringsproblemen, voor zover Volstora hierop geen invloed kan uitoefenen. Volstora zal Klant hieromtrent in kennis stellen en ervoor zorgdragen dat het ongemak voor Klant tot een minimum wordt beperkt. Ingeval de situatie van overmacht langer dan drie maanden voortduurt of zodra duidelijk wordt dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, is Volstora gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, voor zover deze niet is uitgevoerd, en betaling te eisen voor de delen die wel zijn uitgevoerd, zulks zonder verplichting schadevergoeding te betalen aan Klant.

6.8 Indien Klant – na gereed melding van de Producten door Volstora – verzoekt om een uitgestelde levering, behoudt Volstora zich het recht voor de kosten samenhangende met de uitgestelde levering (waaronder, maar niet beperkt tot, opslag- en vervoerskosten) bij Klant in rekening te brengen. Volstora is in dit geval gerechtigd Klant de factuur te sturen, als ware geleverd op de in eerste instantie aangegeven leverdatum.

6.9 Als plaats van uitvoering is overeengekomen de plaats van de fabriek van Volstora die de Producten levert.

 

7.     Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

7.1   Prijzen zijn in euro’s, of in lokale valuta gebaseerd op de wisselkoers die de Europese Centrale Bank hanteert met betrekking tot die valuta en de euro op de datum van de offerte, exclusief btw en/of andere heffingen.

7.2  Betalingen moeten worden verricht conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden zonder enige vorm van verrekening. Tenzij in de prijsopgave, offerte of opdrachtbevestiging anders vermeld, moeten betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek worden overgemaakt naar de opgegeven bankrekening (de ‘Vervaldatum’). Betalingen worden geacht voldaan te zijn op het moment dat deze op de bankrekening van Volstora zijn bijgeschreven.

7.3  Ingeval Klant verzuimt een bedrag uiterlijk op de Vervaldatum te betalen, is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval en onverminderd de andere rechtsmiddelen die Volstora ter beschikking staan, is Volstora gerechtigd om Klant in rekening te brengen:

(i)             Rente over alle verschuldigde en niet betaalde bedragen tegen een tarief van 2% boven de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten (artikel 6:119a BW) vanaf de Vervaldatum van de onbetaalde factuur en,

(ii)            De wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 Indien partijen een betaling in termijnen zijn overeengekomen, heeft Volstora het recht om diens werkzaamheden samenhangende met een volgende termijn op te schorten indien een factuur samenhangende met een voorafgaande termijn niet tijdig is voldaan. In dit geval vervallen alle eventueel tussen partijen overeengekomen levertijden.

7.5  Kortingsafspraken worden volledig tenietgedaan zodra zich een betalingsverzuim voordoet (ook ingeval van deelbetalingen) en/of ingeval alle andere verschuldigde betalingen niet uiterlijk zijn voldaan ten tijde van ontvangst van het factuurbedrag waarop de korting van toepassing is.

7.6  Klachten zijn geen grond voor opschorting van of vertraging in de betaling.

7.7  Volstora is – met onmiddellijke ingang na voorafgaande schriftelijke kennisgeving – gerechtigd de prijs van de Producten of Diensten te verhogen ingeval de kostprijsbepalende factoren duurder zijn geworden. Deze factoren omvatten, doch zijn niet beperkt tot:

(a) Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, hulpstoffen zoals olie, water en energie;

(b) Overheidsmaatregelen en wisselkoersveranderingen, producten en diensten die bij derden worden betrokken, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen (voor zover deze tarieven, rechten, accijnzen, heffingen en belastingen zijn inbegrepen in de prijs van de goederen), lonen, salarissen, sociale zekerheidsbijdragen, vrachtkosten en verzekeringspremies.

7.8 Voorts is Volstora – met onmiddellijke ingang na voorafgaande schriftelijke kennisgeving – gerechtigd de prijs van de Producten of Diensten te verhogen ingeval van een vertraging in de leveringstermijnen en -data, indien de vertraging in kwestie niet is toe te rekenen aan Volstora.

7.9  Tenzij specifiek anders overeengekomen, is de prijs exclusief invoerrechten, heffingen en belastingen, vergoedingen of andere uitgaven of kosten die benodigd zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst, of reis- en verblijfkosten, welke uitgaven, kosten en onkosten afzonderlijk aan Volstora dienen te worden vergoed.

 

8.    Verplichtingen van Klant

 

4.1   Ingeval Klant zich verbonden heeft tot levering van onderdelen voor de productie van – of die benodigd zijn voor de Aanpassingen van – de bestelde Producten, moeten deze onderdelen kosteloos en op tijd voor het productieproces worden geleverd aan de fabriek van Volstora (DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020). Volstora meldt gebreken van onderdelen zodra de gebreken zich tijdens de normale bedrijfsvoering manifesteren. Klant doet hierbij afstand van het recht bezwaar te maken tegen te laat gemelde gebreken.

4.2 Ingeval van vertraagde of gebrekkige levering of gebrekkige kwaliteit van dergelijke onderdelen vervallen alle eventueel tussen partijen overeengekomen levertijden en vrijwaart Klant Volstora tegen extra kosten en onkosten en tegen schade en verliezen die het gevolg zijn van zulk een vertraging, gebrekkige kwaliteit of gebrek. In dergelijke gevallen is Volstora gerechtigd naar eigen goeddunken het productieproces te onderbreken totdat er passende onderdelen van goede kwaliteit zijn ontvangen.

4.3 Klant zal er te allen tijde voor eigen rekening en risico voor zorgdragen en garandeert dat:

(a)   Alle voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde en vereiste licenties en vergunningen aanwezig zijn;

(b)  Aan alle lokale, regionale of nationale voorschriften met betrekking tot ruimtelijke ordening is voldaan;

en

(c)   Hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot recycling.

4.4 Schade en onkosten als gevolg van het niet of niet tijdig naleven van de in het voorgaande artikel vervatte voorwaarden zijn voor rekening en risico van Klant.

 

9.    Intellectuele eigendom en andere beschermde rechten

 

9.1   Indien Producten worden geproduceerd of Diensten worden uitgevoerd op basis van ideeën, voorstellen, modellen, tekeningen, Aanpassingen of monsters van Klant, garandeert Klant dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op beschermde rechten van derden. In gerechtelijke procedures vanwege (vermeende) inbreuk op gepatenteerde rechten, merkrechten, beschermde ontwerpen, handelsgeheimen of auteursrechten van derden vrijwaart Klant Volstora tegen alle (schade) claims van derden en daardoor ontstane kosten. Klant zal onmiddellijk zorgdragen voor deelname aan of overname van de gerechtelijke procedure ingeval Volstora Klant daartoe verzoekt.

9.2  Alle ideeën, uitvindingen, ontwerpen en monsters, auteursrechtelijk beschermde werken, patenten, ontwerprechten, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen en alle kennis of andere intellectuele eigendommen ter zaken van de Producten of Diensten die door Volstora worden geproduceerd of uitgevoerd of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden gegenereerd, alsook alle technieken die door Volstora worden toegepast voor productie en ontwerp van de Producten of uitvoering van de Diensten, voorafgaand aan of tijdens de verwerking van een order, te allen tijde de exclusieve (intellectuele) eigendom van Volstora.

 

10.  Firmware

 

10.1 Op door Volstora geleverde Producten kan geïntegreerde software (de ‘Firmware’) zijn geïnstalleerd. Voor enkele door Volstora geleverde Producten is het mogelijk dat Klant – tegen betaling – gebruik maakt van Volstora’s zogeheten “Vision” oplossingen (‘Vision’). De Firmware en Vision oplossingen zijn onderworpen aan auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom van Volstora of diens licentiegevers. Er worden geen rechten van intellectueel eigendom overgedragen aan Klant. Klant garandeert Volstora en diens licentiegevers dat Klant geen van deze rechten zal schenden.

10.2                 Toegang tot Vision is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Klant of derden die namens Klant toegang krijgen tot Vision voor zover toegestaan en van toepassing (de ‘Gebruiker(s)’), houden zich te allen tijde strikt aan de gebruiksvoorwaarden voor Vision. Indien en zodra Klant of een Gebruiker gebruik maakt van Vision, gaat Klant of Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

11.    Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

 

11.1  Klant dient alle door Volstora verstrekte informatie, specificaties, bedrijfsinformatie en kennis die over en door Volstora wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen. Op verzoek van Volstora moet Klant voornoemde informatie binnen veertien dagen in goede staat aan Volstora retourneren, dan wel vernietigen.

11.2 Niettegenstaande de geheimhoudingsverplichtingen van partijen, gaat Klant er hierbij mee akkoord dat Volstora de naam van Klant en algemene informatie over het project mag gebruiken voor publiciteitsmededelingen en referentiedoeleinden.

 

12.   Melding van gebreken

 

12.1 Klant is verplicht om de Producten en Diensten bij levering of na uitvoering te controleren op transportschade of andere schade. Klant moet zichtbare gebreken binnen 7 dagen na levering of na constatering van een gebrek aan de Producten of een gebrek in de uitgevoerde Diensten schriftelijk melden met bewijs en de specifieke beschrijving van de aard van het gebrek. Op verzoek van Volstora is Klant verplicht voorbeelden van de gebrekkige goederen naar de fabriek van Volstora te zenden voor rekening en risico van Klant (DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020).

12.2                  Indien er Producten zijn gefabriceerd op grond van instructies van Klant, is de garantie met betrekking tot efficiëntie/goede werking en de garantie met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk uitgesloten. Klant kan eveneens geen aanspraak maken op garantie jegens Volstora met betrekking tot door hem geleverde onderdelen zoals omschreven in artikel 8.1.

12.3                  Geschillen tussen Klant en Volstora inzake kwaliteit, levering of een andere door Klant ingediende klacht, geven Klant niet de recht betaling op te schorten.

12.4                 Retournering van gebrekkige Producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Volstora. Ingeval er Producten moeten worden geretourneerd, geschiedt zulk een retournering voor rekening en risico van Klant (DDP in overeenstemming met de Incoterms 2020). Acceptatie van de geretourneerde Producten of een onderzoek van het gebrek door Volstora leidt er niet toe dat Klant aanspraak kan maken op toewijzing van claims of andere rechtsgevolgen.

 

13.   Garantie en aansprakelijkheid

 

13.1 Volstora garandeert tot een periode van 12 (twaalf) maanden na het uitvoeren van Diensten dat deze voldoen aan de eisen van goed vakmanschap en garandeert tot een periode van 24 (vierentwintig) maanden na installatie of levering van Producten aan Klant, naargelang wat zich het eerst voordoet, dat alle Producten vrij zijn van gebreken. Volstora zal gebreken herstellen door te zorgen voor herstel of vervanging van de Producten of het opnieuw uitvoeren van de Diensten, tenzij:

(a)   De Producten onderhevig zijn geweest aan misbruik, foutieve installatie of onderhoud, niet uitgevoerd door Volstora; of

(b)  De Producten zijn gedemonteerd, aangepast of gerepareerd, niet uitgevoerd door Volstora; of

(c)   De door Volstora verstrekte of anderszins van toepassing zijnde handleidingen, bedienings- en onderhoudsinstructies voor (delen van) de Producten niet worden gevolgd; of

(d)  De Producten worden gebruikt in de nabijheid van explosieve of licht ontvlambare   stoffen of in of dichtbij water; of

(e)  Er sprake is van normale slijtage; of

(f)    er sprake is van falen van het elektriciteitsnet; of er sprake is van een force majeure situatie of het defect op een andere manier veroorzaakt is van buitenaf.

De standaardgarantie voor laadpalen voor elektrische auto’s is een ‘back to base’ garantie. De inhoud hiervan kan worden geraadpleegd op de website van Volstora.

Eventueel gemaakte kosten buiten het herstel of buiten de vervanging om worden separaat bij Klant in rekening gebracht (indien van toepassing: reiskosten, manuren, transport, inbouw, uitbouw, etc.). Deze garantie is een exclusieve garantie en vervangt iedere expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of andere garantie. Volstora geeft geen garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik van welke aard dan ook.

13.2                  De aansprakelijkheid van Volstora ingevolge of in verband met een overeenkomst voor de levering van Producten en/of Diensten die uit hoofde daarvan zijn verkocht of uitgevoerd, is voor de levering van Producten beperkt tot 50% van de waarde van de Producten in de orderbevestiging/ de overeenkomst en voor de levering van Diensten beperkt tot 50% van de waarde van de jaarlijkse servicekosten, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst (met inbegrip van boetes en vrijwaringen), onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), billijkheid, wet- en regelgeving of anderszins.

13.3                  Volstora is niet aansprakelijk voor verlies of schade ter zake van winst, inkomsten, gebruik, productie, overeenkomsten, goodwill, corruptie van software, data of informatie, of voor indirecte of bijzondere schade, gevolgschade of andere schade van dien aard in elke vorm.

13.4                 Klant is gehouden Volstora te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken of claims van derden tot vergoeding van schade in verband met de geleverde Producten of uitgevoerde Diensten.

 

14.  Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Totdat Klant aan alle financiële verplichtingen jegens Volstora, inclusief rente en kosten, heeft voldaan, berust het eigendomsrecht op de door Volstora geleverde Producten bij Volstora. Klant is verplicht de Producten met de vereiste zorg op te slaan en te beheren.

14.2                 Met betrekking tot wederverkoop draagt Klant hierbij alle vorderingen met inbegrip van alle aanverwante rechten en zakelijke zekerheidsrechten die Klant met betrekking tot zijn klanten en de doorverkochte producten toekomen over aan Volstora, en Volstora aanvaardt hierbij deze overdracht. Desgevraagd zal Klant aan Volstora de namen en adressen van haar klanten bekendmaken alsook de vorderingen en de bedragen die als gevolg van de verkopen in kwestie verschuldigd zijn. Tenzij dit door Volstora wordt herroepen en onverminderd het exclusieve recht van Volstora op de uitstaande vorderingen, mag Klant de aan Volstora overgedragen vorderingen op eigen titel maar voor rekening van Volstora incasseren.

 

15.  Beëindiging, rechtsopvolging en overdracht

 

15.1 Ingeval van opzegging of ontbinding van de overeenkomst door Klant, is Volstora gerechtigd tot vergoeding van de totale waarde van de overeenkomst, daaronder begrepen de gecalculeerde winst. Indien er sprake is van een rechtmatige opzegging door Klant op grond van artikel 15.2 (a), is Volstora gerechtigd tot vergoeding van de tot dan toe door haar gemaakte kosten.

15.2                  Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op te zeggen in uitsluitend de volgende gevallen:

(a)   Er is sprake van een opzettelijke of grove tekortkoming in de nakoming van materiële verplichtingen onder de overeenkomst door de andere partij, en deze tekortkoming wordt niet hersteld binnen een door de getroffen partij schriftelijk gegeven redelijke termijn; of

(b)  De andere partij haar onderneming staakt of dreigt te staken, in staat van insolventie verkeert, faillissement aanvraagt, een schuldeisersakkoord aangaat of failliet gaat.

15.3                  Orders zijn eveneens bindend voor de rechtsopvolger van Klant of Volstora. De rechten en verplichtingen zoals vervat in de overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden mogen niet door partijen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd. Het hiervoor genoemde is niet van toepassing ingeval van overdracht aan (een) rechtsopvolger(s). Zulk een overdracht is rechtsgeldig na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

 

16.   Export

Indien Klant (delen van) de door Volstora geleverde Producten naar het buitenland exporteert, verplicht Klant zich daarbij de voor hem geldende nationale en internationale exportvoorschriften in acht te nemen en zal Klant Volstora vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met deze exportvoorschriften.

 

17.  Persoonsgegevens

 

17.1 Indien Klant van Volstora persoonsgegevens ontvangt in het kader van de overeenkomst met betrekking waar tot Klant kwalificeert als verwerker, garandeert Klant dat Klant zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming (de ‘AVG’). Partijen zullen in dat geval nadere afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Partijen zullen eveneens een verwerkersovereenkomst sluiten indien Volstora in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens ontvangt van Klant met betrekking waartoe Volstora niet zelf als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert.

17.2                  Indien Klant zelf als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden in het kader van de AVG is de AVG rechtstreeks op hem van toepassing en garandeert Klant dat hij in overeenstemming met de AVG handelt.

17.3                  Volstora heeft een privacy statement opgesteld, welke kan worden geraadpleegd op Volstora’s website. Als Volstora in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens ontvangt van Klant, zal Klant de betrokkenen op de hoogte stellen van dit privacy statement.

 

18.  Scheidbaarheid

 

18.1 Ingeval een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst om welke reden dan ook nietig of niet rechtsgeldig wordt bevonden, zal dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet laten.

18.2                  Partijen verbinden zich tot het vervangen van de ongeldige bepaling door een rechtsgeldige bepaling die de economische strekking van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

19.  Toepasselijk recht

 

19.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met zulk een overeenkomst en het onderwerp daarvan, is Nederlands recht van toepassing, zulks onder uitsluiting van de in Nederland geldende regels van conflicterend recht en onder uitsluiting van de regels van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen.

19.2                  Alle geschillen die zich voordoen in verband met deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of verdere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland, locatie Almere, Nederland.

 

II. BIJZONDERE VOORWAARDEN – MONTAGE-, INSTALLATIE- EN SERVICEWERKZAAMHEDEN (“Bijzondere Voorwaarden”)

 

Op montage-, installatie- en servicewerkzaamheden (het ‘Werk’) zijn niet alleen artikel 1 tot en met 19 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, maar ook artikel 20 tot en met 22 van onderhavige Bijzondere Voorwaarden. Ingeval van afwijkende of strijdige voorwaarden prevaleren de artikelen van onderhavige Bijzondere Voorwaarden boven artikel 1 tot en met 19 van deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 13 (Garantie en aansprakelijkheid) dat te allen tijde prevaleert.

 

20. Uitvoering van werk

 

20.1                 Indien is overeengekomen dat Volstora Werk voor Klant uitvoert, dient Volstora dit Werk uit te voeren in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Volstora heeft het recht, maar is niet verplicht, de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren en, ingeval van geconstateerde fouten, het Werk op te schorten totdat de fouten naar tevredenheid van Volstora zijn gecorrigeerd

20.2                Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van het Werk benodigde uitrusting en gereedschappen, zulks in de ruimste zins des woord en naar keuze van Volstora, beschikbaar zijn. Volstora is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht voor de voortgang van het Werk, voor rekening van Klant benodigde uitrusting te bestellen en om voor rekening van Klant zodanige andere maatregelen te treffen als Volstora noodzakelijk acht. Op eerste verzoek van Volstora dient Klant onder eigen verantwoordelijkheid een gekwalificeerde persoon aan Volstora ter beschikking te stellen om het Werk ter plekke te coördineren of om te assisteren bij een dergelijke coördinatie.

20.3                Klant zal er voor eigen rekening en risico voor zorgdragen en garandeert dat:

a)    De werknemers van Volstora meteen na aankomst op de installatieplek kunnen beginnen met het Werk tijdens normale werkuren en daarnaast, indien Volstora dit noodzakelijk acht, buiten normale werkuren kunnen doorwerken, op voorwaarde dat Volstora Klant hiervan tijdig in kennis heeft gesteld;

b)    Er een geschikt onderkomen is en alle essentiële faciliteiten voor de werknemers van Volstora beschikbaar zijn, conform overheidsvoorschriften en de overeenkomst;

c)    De toegangswegen naar de installatieplek geschikt zijn voor het noodzakelijke transport;

d)    De aangewezen locatie geschikt is voor opslag en montage / installatie / service;

e)    Er de benodigde afsluitbare opslagfaciliteiten voor materialen, gereedschappen en dergelijke zijn;

f)      Volstora tijdig en kosteloos op de juiste plaats kan beschikken over de normale meet- en testapparatuur van Klant en de benodigde en gebruikelijke hulpmiddelen en bedrijfsmaterialen (water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, snel, stabiel en betrouwbaar internet met een hoog beveiligingsniveau, etc.);

g)    Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en dat alle maatregelen zijn genomen om – met betrekking tot de montage / installatie / service – te voldoen aan toepasselijke overheidsvoorschriften;

h)    De geleverde Producten zich bij aanvang van en tijdens de montage / installatie / service op de juiste plaats bevinden.

 

20.4                Indien is overeengekomen dat Volstora Werk voor Klant uitvoert, dient Volstora dit Werk uit te voeren in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Volstora heeft het recht, maar is niet verplicht, de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren en, ingeval van geconstateerde fouten, het Werk op te schorten totdat de fouten naar tevredenheid van Volstora zijn gecorrigeerd

20.5                Klant zal alle kosten die door Volstora worden gemaakt in verband met het Werk, inclusief reis- en verblijfskosten vergoeden.

20.6                Schade en onkosten als gevolg van het niet of niet tijdig naleven van de in dit artikel vervatte voorwaarden zijn voor rekening en risico van Klant.

 

21.   Extra werk en geannuleerd werk

 

Uitvoering van extra werk of annulering van Werk moet schriftelijk worden overeengekomen. Indien er meer of minder werk wordt uitgevoerd zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, is Volstora gerechtigd de prijs van het Werk in kwestie eenzijdig vast te stellen in overeenstemming met in de markt gangbare tarieven.

 

22. Aanvaarding en voltooiing

 

Het werk wordt als volgt geacht te zijn aanvaard:  

(a)   Indien er geen aanvaardingstest is overeengekomen: bij levering, of, indien schriftelijk is overeengekomen dat Volstora het Werk uit zal voeren, na voltooiing van het Werk; of

(b)  Indien partijen schriftelijk een aanvaardingstest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode; of

(c)   Indien Klant voorafgaand aan het moment van aanvaarding gebruik heeft gemaakt van het Product: bij aanvang van het gebruik in kwestie.

Klant mag zijn aanvaarding niet onthouden op gronden anders dan die welke gebaseerd zijn op de specificaties die uitdrukkelijk door partijen zijn overeengekomen, en evenmin op grond van kleine fouten, waaronder wordt verstaan fouten die het gebruik of de productiviteit van het Product niet in de weg staan.

 

IN ALLE GEVALLEN, VOOR CONFLICTEN OF FOUTEN IN DE VERTALING, MOET NAAR DE NEDERLANDSE VERSIE WORDEN VERWEZEN.

IN ALL CASES, FOR CONFLICTS OR ERRORS IN TRANSLATION, THE DUTCH VERSION IS TO BE REFERENCED.  

VOLSTORA B.V.

SERVICE TERMS AND CONDITIONS

 2022, 2023, 2024 

Leemansweg 7, 6827 BX Arnhem, Netherlands | KVK: 82480664 | BTW: NL862487109B01

 

 

1. General scope 

1.1. Volstora Systems B.V., Leemansweg 7, 6827 BX Arnhem, the Netherlands, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 87775999 (‘Volstora’) is a developer and manufacturer of energy storage systems (‘Products’) and offers corrective maintenance services in relation to these Products (the ‘Services’) to entities or persons that use and/or possess and/or manage and/or own one or more Products (the ‘Customers’). The Services may be provided under a maintenance module agreement between Volstora and Customer (a ‘Maintenance module’), but may also be requested without a Maintenance module in place. The terms and conditions that apply to the provision of the Services – whether or not a Maintenance module is in place – are set out in these service terms & conditions (the ‘Service Terms’). 

1.2. These Service Terms apply to all Maintenance modules, all requests for Services, all confirmations made by Volstora in relation thereto, and to the provision of Services. Upon placing an order for a Maintenance module and/or a request for Service, but at the latest upon performance of the Services by Volstora, Customer acknowledges the applicability of these Service Terms. Any (general) terms or conditions of Customer are not applicable. 

1.3. Deviations from these Service Terms shall be valid only if and in so far as the authorized representatives of Volstora have expressly accepted any such deviation in writing, and only in respect of the specific agreement for which the relevant deviations have been agreed. 

 

2. Security and Access to the Product and Firmware 

2.1. The Product contains integrated software (the ‘Firmware’), for which the Firmware Terms and Conditions apply that can be obtained at https://volstora.com/algemenevoorwaarden. In order to use the Firmware, Customer must sign in the first time using the default password provided by Volstora or set by Customer during the order process of the Product. Customer shall use a unique password during installation and shall change the passwords regularly in order to prevent unauthorized access. Customer shall be responsible for access to the Product. For Volstora to be able to provide the Services, Customer shall (i) provide Volstora with physical and electronic access to the Product and (ii) ensure that the latest version of the Firmware is installed on the Product. Volstora shall not be responsible for damage or loss caused by unauthorized access to the Product. 

 

3. Maintenance modules 

3.1. Maintenance modules can be purchased by Customer via the contact page of the Volstora website upon ordering the Product. 

3.2. The Maintenance module can also be purchased by Customer via the Volstora contact page after the Products have been ordered but before the end of the warranty period (as per article 8.1), in which case the price the Customer is due shall include the maintenance contract costs for the period between the moment the Product was ordered and the moment the Maintenance module was purchased. 

3.3. Maintenance modules can be purchased only within the validity date mentioned on the offer. A new offer must be made for maintenance modules outside the validity date and are subject to price increase or indexation.  

3.4. Once the Maintenance module order is confirmed by Volstora, the Maintenance module is successfully concluded. 

3.5. Maintenance modules can be purchased only in relation to Products that are or will be installed in countries in which Volstora provides Services. If Customer purchases a Maintenance module for a Product that Customer finally installs in a country in which Volstora does not provide Services, this will be entirely at the Customer’s risk and expense and the Customer cannot claim any form of compensation. 

3.6. Each Maintenance module shall take effect (i) on the day the Product is shipped from Volstora’s factory in Arnhem, the Netherlands, if the Maintenance module is ordered before the shipping date of the Product, or (ii) one month after the Maintenance module has been successfully concluded in accordance with article 3.4 of these Service Terms if the Maintenance module is ordered after the shipping date of the Product. 

3.7. Notwithstanding article 3.3 of these Service Terms, each Maintenance module shall remain in place during the period indicated in the confirmation of the order for the Maintenance module, after which period the Maintenance module will end by virtue of law. 

3.8. Volstora has the right to terminate a Maintenance module with immediate effect by giving written notice to the other Party in case of receivership, bankruptcy, liquidation, forced assignment, or other financial difficulties or important occurrences by reason of which either Party is prevented from carrying out the spirit of Maintenance module. 

 

4. Services 

4.1. In case of a Product failure, Customer may report such failure and request Services (a ‘Service Request’) by using the Volstora ticketing service via https://volstora.com/ (the ‘Ticket Service’). 

4.2. With each Service Request, Customer shall indicate (i) their email and contact information, object number and exact location of the Product, (ii) a description of the failure or the request, (iii) the diagnostics, logging/event files and configuration parameters (a) between 24 hours before and 1 hour after the reported failure, and (b) between the moment of the last successful charging session until 1 hour after the reported failure, and (iv) the contact information of the premise superintended or Product end-user. 

4.3. Volstora will confirm the receipt of a Service Request by providing Customer a Service Request number. If Customer does not receive a Service Request number from Volstora, the Service Request has not been received properly by Volstora. 

4.4. In case Customer has taken out a Maintenance module and this Maintenance module indicates a reaction time, the reaction time starts upon the moment the Service Request is confirmed by Volstora. The reaction time is calculated by taking the hours between the moment of the Service Request confirmation of Volstora and the moment the failure has been reported as resolved remotely or on site. The following periods are excluded from the reaction time calculation and the Service Request may appear in an ‘on-hold status’ in the Service Portal (i) time Customer needs to respond to a request for more information, (ii) time Customer needs to confirm a proposed date for a site visit, (iii) time between the first proposed date and the actual site visit date if the changed date is requested by or via Customer, and (iv) time on a Saturday, Sunday or public holiday in the Netherlands or the country in which the Product is installed and commissioned (every other day a ‘Business Day’) and time outside the hours of 09.00 and 17.00 on Business Days. 

 

5. Pricing and payment 

5.1. The prices payable for the Maintenance module are indicated by Volstora on the offer. The price payable for a Maintenance module shall be paid per full period of the Maintenance module per Product in advance. After the Maintenance module has been purchased in accordance with article 3, Customer shall receive an invoice from Volstora. 

5.2. Depending on whether or not the Product is (i) covered by a Maintenance module, (ii) covered by warranty (as per article 8.1), or (iii) an Exclusion applies (as per article 6.3), the prices payable in relation to a Service Request may consist of (i) call-out charges, and/or (ii) labour charges, and/or (iii) material costs. Volstora invoices Customer after the performance of these Services. 

5.3. Customer shall pay each invoice within 30 days after the date of the invoice (the ‘Due Date’). 

5.4. Customer cannot derive any rights from prices of previously purchased Maintenance modules or previously paid costs in relation to call-out, labour or materials. Volstora reserves the right to adjust said prices at any given time. 

5.5. In the event that the market price for labour increases or the costs to Volstora for providing the Services increases, the prices may be adjusted accordingly upon immediate notice. 

5.6. Without prejudice to any other right or remedy Volstora may have, if Customer fails to pay Volstora any amount before or on the Due Date, Volstora may (i) charge interest on such sum from the Due Date for payment at a monthly rate of 10% and compensation in respect of all costs connected with the recovery of Volstora’s claim, including all legal fees and expenses and VAT, and (ii) suspend the performance of all Services until payment has been made in full. 

 

6. Exclusions 

6.1. The Services as indicated in each Service Request will only be performed if the Product for which the Service Request is issued is installed and commissioned in one of the countries in which the Services are available. 

6.2. The Services can only be performed if Customer provides Volstora with physical and electronic access to the Product. In case any locks prevent Volstora from getting to the Product, or in case of any (non-factory standard) locks on the Products, the Customer must timely provide Volstora with the necessary keys and access, failing which no Services can be performed. Volstora is never responsible for the key management in relation to the Product and does not keep any records of which keys are needed or who keeps these keys. 

6.3. If a Service Request concerns any of the following circumstances Volstora may provide the Services, but Volstora will invoice all costs thereof to Customer, and any lead times as indicated in a Maintenance module shall not apply: (i) Services for Products installed in remote areas, like islands and other isolated areas (for instance >100km outside cities in Norway, Finland, Sweden), (ii) Services for Products that have been reported by Customer as being permanently removed from the installed base, and (iii) Services as a result of: a) imputable acts by the user of the Product; b) external damage (including, but not limited to, lightning, vandalism, fireworks, collision); c) failures from the grid or distribution service operator; d) wrong installation of the Product or the power supply outside the Product; e) malfunction of the back office system; f) use of non-approved attachments or non-genuine parts; g) malfunctioning or damage due to activities by third parties, not authorized by Volstora; h) wrongly ordered configurations; i) force majeure; j) activated Residual Current Device (RCD); k) failures from the GPS/GPRS or inter provider; l) any other circumstances, where the Product has been subject to misuse, faulty installation or maintenance (unless performed by Volstora), or m) when a Product has been dissembled, entered without authorization, modified or repaired by an unauthorized party; together referred to as ‘Exclusions’. 

6.4. Indicated lead times in relation to the Maintenance module are not applicable if any of the Exclusions apply. 

 

7. Obligations of Customer 

7.1. Customer shall: a) provide Volstora, its agents, subcontractors, consultants and employees, in a timely manner and at no charge, physical and remote electronic access to the Product, data and other facilities as reasonably required by Volstora to perform the Services; b) provide Volstora, its agents, subcontractors, consultants and employees with the passwords and RFID cards or tags to the Product; c) co-operate with Volstora in all matters relating to the Services and appoint a single point of contact for Volstora; d) take all necessary precautions to keep the Product in good working order and to prevent damage; e) comply with applicable legal provisions and all manuals concerning the security and handling of the Product; f) allow third parties to inspect the Product at a time at which this can reasonably be required; g) inform Volstora timely of all health and safety rules and regulations and any other security requirements that apply at the location of the Product; and h) inform Volstora as soon as reasonably possible if changes are made to the Product or the location of the Product, that may lead to an increased risk in relation to the Product. 

 

8. Warranty 

8.1. The Volstora standard warranty is applicable and available at https://volstora.com/algemenevoorwaarden   

 

9. Liability 

9.1. Save in case of fraud, willful intent or any other liability that cannot be limited or excluded under Applicable Law (as defined in article 14.2), Volstora’s maximum liability, whether in contract, tort (including negligence), for breach of statutory duty, indemnifications or otherwise arising out of or in connection with Services provided under a Service Request shall be limited to (i) € 1.000 (in words thousand euro) per event, or (ii) € 10.000 (in words ten thousand euro) per Customer per calendar year. 

9.2. Volstora shall not be liable to Customer for loss of warranty, loss of profits, loss of sales or business, loss of agreements or contracts, loss of anticipated savings, loss of or damage to goodwill, loss of use, loss of or corruption of software, or any indirect or consequential loss arising under or in connection with these Service Terms, a Maintenance module or the performance of Services. 

9.3. Volstora shall not have any obligations towards Customer in terms of Services and shall not be liable towards Customer for any costs, charges or losses sustained or incurred by Customer if Volstora’s performance of the Services is prevented or delayed by any act or omission of Customer, its agents, subcontractors, consultants, employees, the premise superintended or the Product end-user. 

 

10. Force Majeure 

10.1. Volstora may suspend the performance of Services and will not be liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations thereto, if such delay or failure results from Volstora, its suppliers, or contractors, being affected by war, whether or not declared, civil unrest, hostilities, invasion, rebellion, terrorism, revolution, insurrection, military or usurped power, riot, protests, commotion, disorder, munitions of war, explosive materials, ionizing radiation or contamination by radio-activity, Acts of God, natural catastrophes such as earthquake, hurricane, typhoon or volcanic activity, floods and extreme unusual and excessive wind, snow and other adverse weather conditions, general strikes, walkouts, lockouts or similar industrial or labour actions or disputes (whether local, regional, national or on a sector level), epidemics, pandemic and any local, national or international governmental actions in relation thereto, government intervention, shortages of energy or raw materials, delays or unavailability of supply of components, lack of means of transportation and other unforeseen supply problems. In such circumstances, the time for performance shall be extended by a period equivalent to the period during which performance of the obligation has been delayed. 

 

11. Data and marketing 

11.1. Volstora may disclose Customer’s information to its employees, officers, representatives, suppliers, contractors or advisers who need to know such information for the purposes of carrying out its obligations under a Maintenance module or the performance of the Services. 

11.2. Volstora may use Customer’s name for marketing purposes in press releases, social media or on its website. 

11.3. If Volstora receives personal data from Customer in relation to the performance of the Services, Volstora qualifies as a controller under the General Data Protection Regulation (the ‘GDPR’), because Volstora determines the purposes and means of the processing of the personal data. The GDPR therefore applies directly to Volstora and Volstora will act in accordance with it. 

11.4. Volstora has drawn up a privacy statement which can be consulted at https://volstora.com/privacy-policy/. Customer will inform the data subjects of this privacy statement. 

 

12. Service partners 

12.1. Volstora may assign its rights and obligations under these Service Terms, Maintenance modules, Service Requests, or the performance of Services, to third parties. 

 

13. Other provisions 

13.1. The invalidity of any provision of these Service Terms shall not affect the enforceability of the other provisions of these Service Terms and merely render such invalid provision ineffective. Such provision shall be replaced by a valid and enforceable provision which corresponds as closely as possible to the intentions of Volstora. 

 

14. Disputes and governing law 

14.1. All disputes arising out of or in connection with these Service Terms, any Maintenance module or the performance of Services, shall be settled by the District Court, location Arnhem, the Netherlands. 

14.2. These Service Terms, any Maintenance module, the performance of Services, and any dispute or claim arising out of or in connection with it or any other disputes between Volstora and Customer shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands (the ‘Applicable Law’), excluding its conflict of law principles and excluding the UN Convention for the International Sale of Goods (CISG).

 

 

Limited warranty